Psychologie a psychiatrie

Sociální stav

Sociální postavení je pozice, kterou zaujímá jednotlivec v hierarchickém sociálním systému, ve kterém je zařazen (skupinový, uznávaný nebo alternativní sociální subsystém). Jedná se o sociální postavení člověka, které se spojuje s ostatními definováním zákonů interakce (práva a povinnosti, zvláštnosti interakce a hierarchie podřízenosti). Postavení jedince je určeno zvláštními a důležitými znaky pro danou sociální skupinu: národní, věkové, ekonomické ukazatele. Ve větší míře je sociální postavení určeno vnějšími faktory a úspěchy, jako je přítomnost moci, materiální blahobyt a dostupné příležitosti. Mnohem méně často se při určování postavení sociální skupiny zaměřuje na dovednosti a znalosti jednotlivce, jeho vnitřní osobní kvality, charisma v komunikaci, vzdělávání.

Koncept sociálního postavení existuje pouze v procesu porovnávání postavení jedné osoby s pozicemi druhých. Ukazuje určité místo v hierarchii, které odráží organizaci sociální struktury. Vysoký status umožňuje ovlivnit průběh společenského a historického vývoje, užívat si výsad, zvláštního umístění.

Sociální postavení jednotlivce znamená nejen využití zvláštních dávek, ale také ukládá jednotlivcům některé povinnosti, které se týkají určitých činností, očekávaného chování a provádění norem předepsaných společností. Vystavené sociální postavení je podporováno přísnými sociálními mechanismy, které nejen ukládají povinnosti a dávají práva, ale také podporují určité rozdělení lidí v určených společenských třídách. Úroveň obecného rozvoje společnosti závisí na tom, jak pečlivě jsou sledovány sociální sociální rozdělení a dodržování projevů chování s předepsanými stavy. Čím více je vše v souladu s předpisy, tím méně je směsice projevů, o které se uvažuje o vysoce organizované společnosti.

Při určování individuálního sociálního statusu bere v úvahu jeho úroveň příjmů, hmotné věci zahrnuté v majetku, životní styl a životní styl, mezilidské vztahy, postavení zaujaté v systému dělby práce, místo obsažené v politické hierarchii, úroveň vzdělání, vrozené ukazatele (národnost, původ, .d.) Na základě těchto kritérií má každý jednotlivec současně několik společenských statusů, které odrážejí úroveň každého parametru (mladý muž je společenský status vzhledem k věku, inženýr odráží status vzhledem k profesi, monopolista ukazuje stav založený na hmotném majetku).

Posouzení souhrnu těchto kategorií bez zohlednění vnitřního systému lidských hodnot však nedává dostatečné porozumění, protože hlavní postavení je založeno na vnímání osoby a životního stylu, který dodržuje. To znamená, že člověk, který má vznešené pozadí, několik vyšších vzdělání a inteligentní společenský kruh, může vést okrajový životní styl, který bude odrážet jeho postavení.

Koncept je spíše spojen s pojmem společenské prestiže, který odráží postoje, které jsou ve společnosti žádané a uctívané. Může se jednat o prestižní povolání nebo oblast bydliště, navštívená místa a získané vzdělání.

Co je to sociální status?

Pojem sociálního statusu určuje obsazenou pozici a také odráží hierarchii struktury celé skupiny. Statusová charakteristika není zcela závislá na úsilí jednotlivce, je určována okolní společností, obdarováváním nebo odebíráním některých funkcí na základě ne vždy objektivních faktorů. Je třeba poznamenat, že obsazené sociální postavení není statickým pojmem a změnami v souladu s vnějšími okolnostmi nebo podle rozhodnutí samotného člověka. Také stav může přestat existovat zcela, pokud člověk opustí tuto sociální skupinu nebo přestane budovat své aktivity na základě pravidel, kterými se řídí projevy chování lidí.

Zvyšování sociálního postavení je možné díky nezávislému úsilí a aspiracím člověka (získávání dalšího vzdělání, vytváření sociálního hnutí, zvyšování počtu prováděných příkazů), jakož i díky sociálním procesům (vojenské konflikty, změna a zabavení moci, smrt vyšších řádů).

Stavy jedné osoby jsou rozděleny na osobní a sociálně-veřejnou, což je způsobeno vstupem osoby do sociálních skupin různého rozsahu současně. Osobní status zahrnuje místo obsazené osobou v malé skupině (rodina, nejbližší skupina, tým atd.). Toto postavení se řídí osobními kvalitami a schopností budovat silné a produktivní mezilidské vztahy. Čím lepší lidé vnímají ostatní, tím větší je počet pozitivních emocí, které cítí v jeho směru, tím vyšší je jeho status. Úprava jejich postavení v malé skupině je poměrně jednoduchá, je charakterizována častými změnami v pozici, která je do značné míry determinována emocionálním vnímáním a odráží vztah a jejich procesy.

Sociální a sociální postavení osoby zahrnuje místo, kde působí ve velké skupině lidí přidělených na základě určitých kategorií (pohlaví, národ, náboženství, povolání, místo bydliště atd.). Vnímání kvalit a charakteristik jedince na této úrovni není regulováno skupinou lidí a jejich dopadem, ale globálním postavením této sociální kategorie ve společnosti. Je to nedostatek flexibility v této věci a rozsah vnímání, který vysvětluje hanlivý postoj na základě jejich rasy, utlačování práv a svobod na základě sexuálních vlastností a náboženských preferencí.

Sociální postavení a sociální role

Pojmy status a role nejsou identické, i když jsou neoddělitelně spojeny. Sociální postavení je místem, které je přijato, a sociální role je očekávání od osoby, založené na tomto stavu. V sociální roli existují dva hlavní směry. Jedná se o standardní, obvyklá a společensky očekávaná očekávání a to, jak se člověk v souladu s tím realizuje. jak je stereotypní socio-role model naplněn nebo porušen na úrovni chování.

Tento stav je charakterizován úspěchy a další ukazatele slouží k označení sociální role. Patří mezi ně úroveň emocionality potřebné k výkonu určité role, způsob jejího přijetí (daný od narození, například pohlaví nebo získaný, například stav matky), rozsah projevu (některé sociální role mají jasný časový nebo geografický rozsah projevu, jiné vyžadují trvalé) . Kromě toho mohou být role zavedeny nebo libovolné, což je nemožné, pokud existuje stav, a také změna rolí nastává několikrát denně, změna stavu vyžaduje více času. Počet sociálních rolí odpovídá počtu sociálních statusů. Být matkou dítěte podle statusu vyžaduje určité povinnosti na úrovni role. V mnoha ohledech to způsobuje vážné vnitřní konflikty a rozpory, když je člověk konfrontován s volbou naplnění očekávání různých rolí. Profesionální a rodinné role se často srazí, což nutí osobu, aby se rozhodla hrát jen jednu věc, protože je nemožné současně se zúčastnit důležitého setkání a matiné dětí.

Včetně očekávané posloupnosti provedených akcí, společenská role z velké části dělá osobu rukojmí jeho vlastní úspěchy. Očekává se, že lékaři budou neustále připraveni pomáhat, od odsouzeného podvodu nebo krádeže, a od šéfa, od něhož se očekává, že přebírají odpovědnost a provádějí nezaměnitelná rozhodnutí. V jiné společnosti to může být vnímáno úplně jinak, protože existuje odlišný postoj k různým sociálním statusům a rolím. V některých zemích rodiče berou a vyzvedávají děti ze školy až do maturitních tříd, v jiných pak sedmileté děti samy překonávají dvouhodinovou cestu s několika přestupy.

Nesplnění očekávaných sociálních rolí obvykle znamená trest. To může být společenská nedůvěra společnosti a nepřijetí takové osoby do vlastního kruhu, nebo to může být zákonný trest (zbavení rodičovských práv, pokud matka neplní rodičovské funkce, propuštění nebo dokonce odnětí svobody). Rozpor mezi lidským chováním a jeho rolí způsobuje ve společnosti mnoho pobouření, protože ohrožuje celý systém předvídatelnosti, řádnosti a bezpečnosti. Toto je řízeno obecně přijímanými standardy morálky, který v mnoha ohledech může odporovat vnitřním pocitům jednotlivce. Kněz poslouchající tvrdou skálu způsobí zmatek a hraní v rockové kapele může způsobit veřejné obtěžování. Jeho chování zároveň nebude v rozporu s pravidly předepsanými rolí duchovenstva, ale skutečnost, že se chování nevejde do pohledu a očekávání většiny, je považováno za odchylku od dané sociální role.

Mnoho sociálních statusů navíc vyžaduje splnění několika sociálních rolí. Postavení manželky zahrnuje roli sestry, lékaře, školníka, paní a tak dále. Sociální postavení ředitele může zahrnovat plnění všech profesních rolí přítomných zaměstnanců.

Přítomnost takového rámce a přísný požadavek dodržování sociálních rolí činí život a chování lidí předvídatelnějším, což přímo ovlivňuje úroveň celkového sociálního zabezpečení a snížení vnitřního pocitu úzkosti u každého jedince. Tento systém očekávání rolí, jako kontrola společnosti, začíná a zakládá se od raného dětství. Tento proces se nazývá socializace, kdy prostřednictvím hry a vysvětlení dospělých, sledování filmů a čtení pohádek, pozorování lidí kolem nich dítě pohltí a vzpomene na pravidla chování ve společnosti. Rozdíl mezi hrami pro děti je postaven na tom - holky zavinují dětské panenky a chlapci staví hrady, které se připravují na další realizaci rolí dospělých. Stejně tak rodiče učí děti - dívky jsou napojeny na pomoc domácnostem, chlapci se věnují opravám domácností. Výchova kněžství je výrazně odlišná od výchovy dětí na venkově a jsou poskytovány zcela odlišné dovednosti v chování, které vyžaduje status.

Přísné plnění rolí a přítomnost určitých stereotypních očekávání umožňuje urychlit proces komunikace, aby se zvýšila míra důvěry. Každý, kdo chodí do ordinace, poslouchá jeho rady a používá pomoc. Pokud by neexistovaly sociální role určené sociálním statusem, bylo by zpočátku nutné prověřit dostupnost diplomů, jejich pravost, trojnásobek praktických dovedností, které lékař získal, a pak trvat dlouho, než se vypořádáme s vnitřními motivy jeho činnosti.

Druhy sociálních stavů

Každý člověk má několik společenských statusů, nemůžeme být zbaveni absolutně žádného postavení v sociální společnosti. Dokonce v situaci zbavení se jednoho stavu, jiný okamžitě se objeví, nahrazovat jej (účetní stane se nezaměstnaný poté, co byl vyhozen, manželka se stane vdovou po jejím manželovi umře, student se stane studentem po maturitě).

Stavový obraz doprovází všechny typy sociálních statusů a odráží kombinaci myšlenek a očekávání od osoby v této kategorii. To jsou společenské požadavky, které musí člověk splnit, jinak může ztratit svůj status vyžadující dodržování těchto norem. Například, kněz by neměl spát pod plotem, učitelé by neměli vydělávat peníze navíc prostitucí a lékař nemůže zapomenout přijít na výzvu.

Tam jsou počáteční sociální stavy, které formují následný vývoj osoby, jeho hledisko a vnímání světa, velmi určovat chování a být v žádném případě napravený. Na základě těchto prvních přirozených stavů se objeví první rozdíly ve schopnostech obsazené hierarchické úrovně. Biologicky definované charakteristiky (národnost, pohlaví) souvisí s vrozenými nebo danými stavy. Tyto stavy jsou již dlouho považovány za nezměněné a neovlivněné, ale s rozvojem medicíny je možné změnit pohlaví v souladu s vnitřními pocity. Také děti narozené v jiné zemi, v jejich vnějších behaviorálních a charakterových projevech odrážejí typické rysy národa, kde jsou vychovány. Totéž lze pozorovat u dětí uprchlíků a vysídlených osob, které vzhledem k vysoké adaptabilitě věku dětí absorbují kultury země bydliště. Také vrozené stavy vyjadřují konjunktivitu a automaticky obdarují osobu se sociální rolí (syn, adoptované dítě, detdomovoty).

Na základě vrozených stavů je postavena určitá část legislativního systému - povinnost vojenské služby, povolení k účasti ve volbách, závažnost trestního trestu atd.

Získaný status je získán v důsledku významných událostí. Tak, knížata se stávají králi, nevěsty se stávají manželkami po svatbě. Jsou to získané stavy, které odrážejí nebro-rodinné vztahy (tchyně, tchána, manžela atd.).

Dosažené postavení je druh získaného, ​​ale odráží vědomou touhu člověka a postupné úsilí o změnu (nejčastěji zvýšení) vlastního sociálního postavení. Nejčastěji tento typ popisuje profesní kategorie, pro které je nutné vynaložit úsilí - získat dodatečnou certifikaci, vést úspěšnou kampaň, ukázat osobní kvality vytrvalosti a způsobilosti. Zvyšování sociálního postavení, jako je snižování, vyžaduje včasnou reakci a změnu chování v souladu se situacemi. Pokud se tak nestane, promluvte si o nesprávném nastavení a ztrátě odpovídajícího vnímání.

Dosažené sociální postavení závisí do značné míry na vrozeném, protože vzdělávání, přítomnost široké škály známých, možnost cestovat a poznávat svět otevírá člověku více příležitostí k získání vysokého dosaženého statusu. Existuje však jeden zajímavý vzor - dosažený vysoký stav je vždy důležitější než vrozený. To je dáno prioritou, kterou společnost uznala za úspěchy a která nebyla dána, bez ohledu na to, jaké byly její počáteční pozice.

Předepsaný status je získán bez ohledu na přání a úsilí. Věk je tedy předepsaným vrozeným stavem a situace v rodině (například druhá manželka) je předepsaným získaným statusem.

Existují také smíšené sociální statusy nebo stavové nesrovnalosti, ke kterým dochází v důsledku nepříznivého souboru okolností (politické převraty, války, ztráta práce nebo zdraví). V takových případech si vlastník několika továren může pronajmout jednopokojový byt v hrozném stavu a profesor kybernetiky může pracovat jako školník.

Tam je něco jako hlavní sociální postavení. Obvykle je hlavní osoba převzata svým profesním postavením, které ovlivňuje výběr prostředí, finanční možnosti, které mu jsou poskytovány. Pro patriarchální země s tradiční kulturní složkou ženy je jejím hlavním postavením pohlaví. Při určování nejdůležitějšího společenského postavení je nutné se zaměřit na okolní realitu a na charakteristiky kultury, ve které se osoba nachází.

Existují také sekundární stavy, z nichž každý se může měnit několikrát za den nebo za sezónu. Identifikace s nimi je zanedbatelná a objevuje se pouze ve výjimečných případech. To může být stav osobního autobusu nebo publika na koncertě, chodce nebo kupujícího.

Příklady sociálního postavení

Jakýkoliv druh sociálního postavení je dobře ilustrován na příkladech. Například nejdůležitějším stavem všech lidí, kteří jsou v sociální interakci, je člověk. Je tak zobecněná a rozmazaná, a priori, že není ani vzata v úvahu při zvažování. Další příklady vrozených stavů mohou být národnost, stejně jako občanství a interakce těchto dvou statusů mohou být jejich kombinací dány vzniknout třetině (například Židé ve vojenském Německu byli považováni za lidi druhé třídy). Vrozený stav, který určuje pohlaví, také dává určité společenské postavení a role s nimi spojené (dcera nebo syn, sestra, vnučka, sirotky).

Приобретенные статусы несколько похожи с врожденными, только на их наличие человек может повлиять самостоятельным осознанным выбором. Именно так расширяются родственные роли - незнакомые люди становятся мужем и женой, создавая новую семью, а их родственники приобретают новые социальные статусы относительно друг друга (свекровь, золовка, свояченица, кум и прочее).

Na rozdíl od vrozených a prakticky neopravitelných k nápravě, epizodické stavy zaplňují naše životy a mohou být ilustrovány příklady účastníků stávek, návštěvníků kina nebo kavárny, cestujícího v taxíku nebo vlaku, kupujícího nebo účastníka rally. Tyto stavy se mohou periodicky opakovat v životě téže osoby a také bez jakéhokoliv zvláštního vlivu na celkový obraz života jsou nahrazeny opakem.

Dosažené stavy se obvykle týkají profesních a statutárních ustanovení a často mají své vlastní insignie. Může to být povolání (lékař, policista, právník, biolog), pozice (prezident, docent, vedoucí), životní pozice (downshifter, vagabond). Dosažené společenské statusy zahrnují takové kategorie jako zloději, vrahové, osoby bez určitého místa bydliště. To je druhá strana mince, která odráží špatné úsilí nebo nedostatek závazku k rozvoji.

Dosažené stavy jsou téměř vždy externí identifikační značky - lékaři, vojáci, zaměstnanci Ministerstva vnitra, hasiči nosí uniformy, sportovci mají medaile a poháry, dokonce i vězni mají vlastní vnější hierarchický identifikační systém v podobě tetování.

Jakýkoli projev společenského postavení nemůže vždy plně odpovídat očekávání společnosti, není možné odolat jak behaviorální linii, tak vnější korespondenci, aniž by došlo k narušení jakéhokoliv z ostatních stavů.

Jak zlepšit sociální postavení

Sociální postavení není trvalé a přirozené, touha každého člověka je jeho zvýšení. Existují prestižnější profese, místa bydliště, vyšší mzdy a v některých zemích je dokonce preferované pohlaví. Některé kategorie lidí nemohou ovlivnit. Takže i když máte operaci změny pohlaví, není možné měnit biologické rodiče a národnost a priori. Ale většina věcí v tomto světě se může změnit a můžete zlepšit své sociální postavení.

Zlepšení sociálního postavení přispívá k motivační části osobnosti a přítomnosti ambicí. Bez touhy zlepšit jejich životy a vybrat si to nejlepší, pokrok není možný. To se týká všeho - od výběru práce, přes budování vztahů. Ti, kteří se domnívají, že nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, hledají práci s nízkými mzdami nebo špatnými pracovními podmínkami a takto tráví celý život. V této fázi stojí za to zastavit a začít uvažovat o volných místech prestižních firem a pozic s vysokým platem. Můžete jim poslat svůj životopis, ale optimální studium požadavků zaměstnavatele - to bude vaše strategie pro zlepšení jejich sociálního postavení. Prostudujte si potřebné programy, zvyšte úroveň znalostí cizích jazyků a časem se váš životopis stane nejlepším z těch, kteří tvrdí slušnou a zajímavou práci.

Podívejte se, jak ti, jejichž životní úroveň se vám líbí, žijí. Pečlivě vyhodnoťte, jak tráví svůj čas, s kým komunikují, kolik času věnují vlastnímu rozvoji a v jakých oblastech. Možná si všimnete, že páteční noci stráví tato osoba ne v barech, ale při studiu účetních programů, a místo toho, aby sledovala show, rozhodla se strávit víkend v zábavním centru s obchodními partnery.

Pokaždé, když potřebujete zvýšit svou úroveň: pokud si nyní nemůžete dovolit oběd, pak musíte najít příležitost k jídlu rychlého občerstvení, když se to stane normou, je čas začít chodit do jídelen nebo jednoduchých kaváren, pak je třeba upgradovat úroveň na restaurace a individuální menu. kuchař. Přibližně na takovém žebříku by měl být postaven celý život. Neukládejte, ale hledejte způsoby, jak se vyvíjet.

Tam jsou vždy lepší pozice nebo příležitosti k otevření vašeho podnikání. Při jejich výběru, kam investovat energii, je důležité se zaměřit na požadavky životního prostředí. Pokud chcete otevřít restauraci, pak nejlepší způsob, jak dokončit kurzy vaření, a pokud chcete pozici v mezinárodní společnosti, pak byste měli studovat alespoň dva cizí jazyky dokonale.

Kromě velmi specifických praktických dovedností a znalostí budou zapotřebí i speciální znalosti a návyky odpovídající tomuto sociálnímu stylu. Pro výkonné funkce budete muset dokonale naučit obchodní etiketu a psychologii managementu. Jakákoliv změna pozice, oblasti činnosti nebo úrovně vykonávané práce vyžaduje změnu stylu. A jak styl chování, tak styl oblečení. Pokud jste byli kreativní designér v reklamní agentuře, můžete chodit v nataženém svetru s modřinami pod očima a změnit tuto oblast činnosti na modeláře časopisu, pak budete muset změnit svůj vzhled tak, aby odpovídal obecnému směru. A pokud jste najati pro návrh politického programu, budete muset změnit styl komunikace a odstranit návyky zpoždění a žít ve volném rozvrhu.

Zlepšení sociálního postavení je vždy spojeno s rychlou a adekvátní adaptací na měnící se podmínky, a čím dříve se to stane, tím větší je šance, že se vám podaří vstoupit na dosažený krok, spíše než sklouznout zpět. Chcete-li to udělat, musíte žít v budoucnu trochu a nyní odpovídat zvýšené fázi. Na večerní recepci na velvyslanectví je nutné dorazit do smokingu a nehledat ho dříve, než vstoupíte s kolemjdoucími.

Čím více všech vašich vnějších projevů bude odpovídat požadovanému stavu, tím větší bude šance, že to dostanete. Dokonale plynule v jazycích a obchodní etiketě dostává zaměstnanec stálé pozvání od šéfa, aby se setkal se sponzory a stal se jeho zástupcem. A další zaměstnanec, pokročilejší jako specialista, ale s jeho celkovým vzhledem, který dokládá účast ve střední třídě performerů, nebude na takové akce nikdy pozván.

To se mimochodem vztahuje i na osobní vztahy. Pokud se cítíte hodni, jste na správných místech, pak se s vámi společník setká zdvořile a podělte se o své chutě. Pokud se opiješ v baru a odejdeš s prvním příchozím, pak se nediv, že to není princ.

Sledujte své zdraví a investujte nejen do léčby, ale i do vyšetření, rutinní kontroly, preventivních opatření, návštěvy sanatorií a sportu. Péče o zdraví vede k dosažení vysokých výsledků. Stimuluje mozkovou aktivitu, vytrvalost, stabilizuje nervový systém. Pokud jde o nervy - musíte se pokusit zpomalit, protože Čím více se rozruch a výkřiky o jejich vlastní exkluzivitě a touze být vyšší, tím nižší je výsledek. Pomalost a klid umožňují dělat správná rozhodnutí.